MENU

YPARDNetherlands

YPARD Netherlands Social Channels

Landbouw in Nederland

Nederland heeft zo’n 66.000  boerenbedrijven, waarin veehouderij en akkerbouw de belangrijkste sectoren zijn. Het totale agrocomplex vormt zo’n 8% van het BBP, incl. de verwerking, toelevering en distributie van agrarische grondstoffen (CBS, 2014; LEI, 2015).

Export is een belangrijk onderdeel van de agrarische activiteiten en brengt 70-73% van de toegevoegde waarde op. Het grootste deel van de Nederlandse agrarische export en import vindt plaats binnen de EU, vooral met onze buurlanden. De import bestaat grotendeels uit oliehoudende zaden, vetten, oliën en veevoer, de export vooral uit sierteeltproducten en vlees (LEI, 2015).

Landbouw is in Nederland de grootste ruimtegebruiker op het platteland. De intensieve landbouw heeft geleid tot verdroging, hoge stikstof- en fosfaat-overschotten, en een groot verbruik van pesticiden en herbiciden. Veranderingen in het gedrag van boeren en in (milieu)beleid hebben de emissies de afgelopen twintig jaar doen afnemen en veel boeren nemen deel aan agrarisch natuurbeheer. De Nederlandse overheid stimuleert de transitie naar een duurzamere landbouw (PBL).

Jongeren in de Nederlandse landbouw

In Nederland werken zo’n 190 000 mensen in de landbouw, wat afneemt met zo’n 2,5% per jaar. In 2013 was circa 21% van de boerenbedrijfsleiders in Nederland 65+, en slechts 3% jonger dan 35 jaar (CBS, 2014; Eurostat, 2013).

Dit tekort aan jonge boeren geldt overal in de Europese Unie (EU). Het vernieuwde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB 2014-2020) van de EU, ondersteunt en stimuleert daarom jonge boeren met (het opzetten van) hun boerenbedrijf (Augére-Granier, 2015).

YPARD Nederland

YPARD Nederland is één van de jongere nationale YPARD takken, en is van start gegaan in augustus 2014. De focus ligt nu op het uitbreiden van het Nederlandse ledenbestand, het sluiten van partnerships met andere Nederlandse organisaties uit het agri-food domein, het aansluiten bij beleidsdiscussies, en het opbouwen van relaties met andere (vooral EU) nationale YPARD takken. Daarnaast willen we met actieve leden excursies, netwerkborrels en workshops organiseren!

English version

Agriculture in the Netherlands

There are about 66.000 farms in the Netherlands, of which livestock and arable crop cultivation are the biggest sectors. The total agri-complex represents about 8% of the GDP , incl. processing, supply and distribution of agricultural commodities (CBS, 2014; LEI, 2015).

Export is an important component of Dutch agricultural activities and is responsible for 70-73% of the value-added chain. The majority of Dutch agricultural export and import takes place within the EU, especially with neighbouring countries. Import consist mainly of oil seeds, fats, oils and fodder, exports primarily of horticultural products and meat (LEI, 2015).

The agricultural sector is the largest user of rural space in the Netherlands. Intensive agriculture has resulted in drought, high nitrogen and phosphate surpluses, and a large consumption of pesticides and herbicides. Changes in farmers’ behaviour and  in (environmental) policy have decreased emissions in the last twenty years, and many farmers participate in agri-nature management schemes. The Dutch government encourages the transition towards sustainable agriculture (PBL).

Youth and agriculture in the Netherlands

In the Netherlands, some 190 000 people work in agriculture, which is declining with about 2.5% each year. In 2013, approximately 21% of the agricultural holders in Netherlands was 65+ years old, and only 3% below 35 (CBS, 2014; Eurostat, 2013).

This shortage in young farmers is valid throughout the European Union (EU). The new Common Agricultural Policy (CAP 2014-2020) of the EU therefore provides support and incentives for young farmers to set up/maintain their business (Augére-Granier, 2015).

YPARD Netherlands

YPARD Netherlands is one of the younger national YPARD branches, and was launched in August 2014. Our current focus for lies on expanding the Dutch member community, entering into partnerships with other Dutch agri-food organizations, to add to policy debate and to build relationships with other (mainly EU) national YPARD branches. We would also like to organize excursions, network gatherings and workshops with the assistance of active members!

YPARD Netherlands members

Contact YPARD Netherlands representative